Duurzaam Gastvrij normen: de 12 thema's

Om het Duurzaam Gastvrij keurmerk te mogen voeren moeten bedrijven voldoen aan verschillende duurzaamheidsnormen. Deze normen zijn onderverdeeld in 12 thema's. Elke maand lichten we één van deze thema’s uit. De thema's zijn hieronder te vinden. Een uitgebreid overzicht van de specifieke normen voor uw bedrijfsgroep vindt u hier.

Aan welke specifieke normen een bedrijf moet voldoen hangt van de bedrijfsgroep af. Daarnaast zijn niet alle normen verplicht, maar zijn er ook optionele normen die niet door elk bedrijf uitgevoerd worden. De exacte manier waarop een bedrijf bijdraagt aan de thema's hieronder kan daarom verschillen.

Thema 1: Management

Om het Duurzaam Gastvrij keurmerk te mogen voeren moeten bedrijven voldoen aan verschillende duurzaamheidsnormen. Deze normen zijn onderverdeeld in 12 thema's. Elke maand lichten we één van deze thema’s uit. Dit keer is het de beurt aan thema 1: management.💡

Onder management verstaat Duurzaam Gastvrij dat het bedrijf op de hoogte is van de relevante beleidskaders en wet- en regelgeving, en hieraan voldoet. Tevens monitort het bedrijf zijn verbruiksgegevens (hoeveelheden en kosten) om zo sneller afwijkingen en verbeterpunten te vinden en hiermee direct aan de slag te kunnen gaan.📋

Ook heeft het bedrijf een coördinator/Green Team aangesteld die het verduurzamingsproces aanstuurt en evalueert, en die daarnaast een MVO-actielijst opstelt met daarin de verschillende maatregelen en doelstellingen voor het bedrijf om duurzaam te ondernemen.✅

Door te voldoen aan deze managementnormen wordt dus niet alleen het Duurzaam Gastvrij keurmerk behaald, maar wordt het ook inzichtelijker voor het bedrijf waar maatregelen genomen kunnen worden én wordt het makkelijker om hier direct werk van te maken. Een win-win situatie dus!💪

Benieuwd naar verdere details van de managementnormen voor jouw bedrijf? Check deze dan snel hier.

Thema 2: Communicatie

Om het Duurzaam Gastvrij keurmerk te mogen voeren moeten bedrijven voldoen aan verschillende duurzaamheidsnormen. Deze normen zijn onderverdeeld in 12 thema's. Elke maand lichten we één van deze thema’s uit. Dit keer is het de beurt aan thema 2: communicatie.📣

Communiceren over het Duurzaam Gastvrij keurmerk is belangrijk om verschillende groepen mensen op de hoogte te houden over de verduurzamingsacties die doorgevoerd zijn binnen het bedrijf. Maar hoe doe je dat overzichtelijk zonder jezelf te verliezen in allerlei details? Om dit te ondersteunen eist Duurzaam Gastvrij dat deelnemers een actielijst opstellen waarin hun Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) inspanningen zichtbaar zijn van inkoop en verkoop tot onderhoud en HR. Met deze ‘MVO-verklaring’ laat je aan de gasten, medewerkers, stakeholders en andere relevante groepen zien dat MVO niet een extraatje voor de bühne is, maar een integraal onderdeel van de bedrijfsvoering.📜

Als onderneming ben je vaak ook afhankelijk van andere partijen in de bedrijfsvoering. Denk aan gebouweigenaren, exploitanten, leveranciers of (onder)huurders van de accommodatie. Door over duurzaamheid te communiceren met deze partijen stimuleert de deelnemer hen om (gezamenlijk) duurzame stappen te zetten. Duurzaam Gastvrij eist, indien van toepassing, dan ook dat er duidelijke afspraken worden gemaakt over wat deze duurzaamheidsstappen inhouden. Dit kan worden vastgelegd in contracten, handboeken of andere documentvormen.🤝

Niet alleen dat er gecommuniceerd wordt is belangrijk, het is ook van belang dat de boodschap goed overkomt. Oftewel; de manier waarop er gecommuniceerd wordt. De meerwaarde van inspanningen om de organisatie te verduurzamen komen voort uit de wijze waarop je communiceert over deze inspanningen. Zo dient het Duurzaam Gastvrij muurschild op een voor de gasten zichtbare plek opgehangen te worden, en dient er een stuk tekst op de website gewijd te worden aan Duurzaam Gastvrij. Maar daarnaast zijn er nog vele andere mogelijkheden om de duurzaamheids- en MVO inspanningen aandacht te geven. Denk aan social media en nieuwsbrieven, of het promoten van lokale activiteiten rondom natuur- en milieueducatie. Welke manier van communiceren wordt gekozen hangt daarom af van wat het beste bij jouw bedrijf en gasten past.🗣️

Interne communicatie is eveneens onmisbaar om medewerkers op de hoogte te houden over de maatregelen die het bedrijf doorvoert en om ervoor te zorgen dat zij mee kunnen denken over verbeterpunten. Deze communicatie begint al bij het inwerktraject waarin nieuwe werknemers gelijk op de hoogte worden gesteld van wat Duurzaam Gastvrij inhoudt voor het bedrijf en hun taken (en hoe zij gasten erover kunnen informeren), en Green Team leden die een online MVO-training krijgen. Maar denk hierbij ook aan schoonmakers die uitgelegd krijgen hoe zij tijdens hun werkzaamheden kunnen bijdragen aan het verduurzamen van de locatie, energieverspilling kunnen voorkomen of afvalscheiding kunnen verbeteren. Na verloop van tijd kan de kennis van medewerkers weer verfrist worden door periodieke communicatiemomenten zoals medewerkersbijeenkomsten en interne nieuwsbrieven.👩‍💻

Als laatste gaat MVO niet alleen om de juiste bedrijfsvoering, maar ook om de juiste werkomgeving en arbeidsomstandigheden. Door regelmatig en anoniem de medewerkers te bevragen en hun input te analyseren houd je zicht op hun beleving van de organisatie en krijg je aanknopingspunten aangereikt om tot verbeteringen te komen. Hetzelfde geldt voor de gasttevredenheidsonderzoeken en hoe dit inzichten kan geven in de huidige stand van zaken en de mogelijke verbeteracties omtrent MVO en verduurzaming om gasten zo nog tevredener te houden.📈

Door te voldoen aan deze communicatienormen wordt dus niet alleen het Duurzaam Gastvrij keurmerk behaald, maar wordt het ook veel makkelijker voor het bedrijf om gezamenlijk verduurzaming en MVO te implementeren met diens medewerkers, partners én gasten. Een win-win situatie dus!💚

Benieuwd naar verdere details van de communicatienormen voor jouw bedrijf? Check deze dan snel hier.

Thema 3: Maatschappelijke betrokkenheid

Om het Duurzaam Gastvrij keurmerk te mogen voeren moeten bedrijven voldoen aan verschillende duurzaamheidsnormen. Deze normen zijn onderverdeeld in 12 thema's. Elke maand lichten we één van deze thema’s uit. Dit keer is het de beurt aan thema 3: Maatschapelijke Betrokkenheid.🤝

Door maatschappelijk betrokken te ondernemen creëert de deelnemer niet alleen waarde en goodwill voor de eigen organisatie, maar is de organisatie ook van extra toegevoegde waarde voor de maatschappij en lokale omgeving. Verduurzamen is daarom ook veel meer dan alleen besparen op energie- en waterverbruik. Het is tevens een sociaal concept dat staat voor het in stand houden en verbeteren van het welzijn van zowel de huidige als toekomstige generaties. Duurzaam Gastvrij verwachten wij dan ook dat deelnemers maatschappelijke bijdragen leveren in de vorm van samenwerking, medewerkers en toegankelijkheid.

Samenwerking kan zich uiten op verschillende manieren. Er kan een bijdrage aan de maatschappij geleverd worden in de vorm van sponsoren, doneren of deelnemen aan activiteiten zonder winstoogmerk. Ook kan er op regionaal niveau samengewerkt worden om het duurzame karakter van de regio te versterken, bijvoorbeeld door het gezamenlijk ontwikkelen van een groengebied of door een duurzaam arrangement aan te bieden. En binnen het bedrijf zelf kan ervoor gekozen worden om gratis toegankelijk activiteiten aan te bieden zoals relevante workshops, en om binnen het beleid meer aandacht te besteden aan diversiteit en inclusiviteit.🙌

Daarnaast zijn er een boel mensen die graag willen werken in de toerisme- en recreatiesector, maar dit niet zomaar kunnen. Zij die het op de arbeidsmarkt niet redden zonder ondersteuning vallen onder de Participatiewet. Deze wet zorgt ervoor dat het toch mogelijk wordt voor hen om een baan te vinden. Duurzaam Gastvrij deelnemers worden dan ook gestimuleerd om werknemers in dienst nemen met een afstand tot de arbeidsmarkt, om hen zo te steunen in hun zoektocht naar een baan.🧑‍🍳

Als laatste dient er ook rekening gehouden te worden met mindervaliden. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat de kernfaciliteiten van een bedrijf, zoals toiletten, liften en parkeerplaatsen, toegankelijk zijn voor iedereen, zodat elke gast optimaal gebruik kan maken van het bedrijf.♿

Door te voldoen aan deze normen wordt dus niet alleen het Duurzaam Gastvrij keurmerk behaald, maar wordt er ook een positieve bijdrage geleverd aan de maatschappij waar de regio, medewerkers én gasten van profiteren. Een win-win situatie dus!💚

Benieuwd naar verdere details van de maatschappelijke betrokkenheid normen voor jouw bedrijf? Check deze dan snel hier.